Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Училищни документи

________________________________________________________

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище

14. Мерки за повишаване на качеството на образованието

15. Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г.

16. Индивидуални учебни планове за учебната 2020/2021 г.

17. График за консултациите

 

COVID-19

01. Заповед за носенето на маски

02. План за действие в условията на COVID-19

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"