Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Документи

Административни услуги

________________________________________________________

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 153 - дубликати

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

 

 

2019/2020

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

 

 Финансови отчети

________________________________________________________

 

Финансов отчет - 30.09.2019

Финансов отчет - 30.06.2019

Финансов отчет - 31.03.2019

Финансов отчет - 31.12.2018 

Финансов отчет - 30.09.2018

Финансов отчет - 30.06.2018

Финансов отчет - 31.03.2018

 

 

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

________________________________________________________

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"