Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Училищни документи

________________________________________________________

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Дневно разписание на училището

04. Стратегия за развитие - 2021-2024

05. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2021-2024

06. Етичен кодекс

07. План на комисията по етика

08. Правилник за дейността на училището

09. Програма за предоставяне на равни възможности

10. Програма за повишаване на качеството на образованието

10.1. Мерки за повишаване качеството на образованието

11. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

12. Критерии за отпускане на стипендии

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище

14. Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г.

15. Индивидуални учебни планове за учебната 2021/2022 г.

16. График за консултирането по учебни предмети - 1 срок

17. График за консултирането по учебни предмети - 2 срок

 ________________________________________________________

COVID-19

01. План за действие в условията на COVID-19

02. Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа в условията на COVID-19

03. Правила за поведение при случай на COVID-19

04. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19

05. Екип за подкрепа

06. Организационен екип

07. Прилагане и спазване на противоепидемични мерки

08. Ограничаване на достъпа на външни лица до институцията

09. Осигуряване на достъп до сградата

 ________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

01. Подготовка за провеждане на ОРЕС

02. Подготовка за провеждане на ОРЕС

 ________________________________________________________

ИНСТРУКТАЖИ

01. Инструктаж - ученици

02. Инструктаж - учители

03. Инструктаж - помощен персонал

04. Инструктаж - медицинско лице

05. Инструктаж - столова

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"