Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Училищни документи

________________________________________________________

 1. План за откриване на учебната година
 2. План за работа на ПС
 3. Форми на обучение
 4. Правилник за вътрешния трудов ред
 5. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"
  5.1. План - ГЗЕИО
  5.2. Програма - ГЗЕИО
 6. План за сигурност
 7. Дневно разписание на училището
 8. Стратегия за развитие - 2021-2024
 9. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2021-2024
 10. Етичен кодекс
 11. План на комисията по етика
 12. Правилник за дейността на училището
 13. Вътрешни правила за организация на работната заплата
 14. План за квалификационна дейност
 15. План за контролната дейност на директора
 16. Програма за предоставяне на равни възможности
 17. Програма за повишаване на качеството на образованието
  17.1. Мерки за повишаване качеството на образованието
 18. Правила за превенция на тормоза
 19. Алгоритъм за превенция на тормоза
 20. План за работа на коорд. съвет за превенция на тормоза
 21. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие
 22. Програма за ЦОУД
 23. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
 24. Критерии за отпускане на стипендии
 25. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 26. Пропускателен режим
 27. Училищен учебен план за учебната 2022/2023 г.
 28. Индивидуални учебни планове за учебната 2022/2023 г.
 29. Индивидуални учебни планове - ИФО
 30. Правила за работа и обучение в електронна среда
 31. График за консултирането по учебни предмети - 1 срок
 32. График за консултирането по учебни предмети - 2 срок

 ________________________________________________________

COVID-19

 1. План за действие в условията на COVID-19
 2. Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа в условията на COVID-19
 3. Правила за поведение при случай на COVID-19
 4. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19
 5. Екип за подкрепа
 6. Организационен екип
 7. Прилагане и спазване на противоепидемични мерки
 8. Ограничаване на достъпа на външни лица до институцията
 9. Осигуряване на достъп до сградата

 ________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Подготовка за провеждане на ОРЕС
 2. Подготовка за провеждане на ОРЕС

 ________________________________________________________

ИНСТРУКТАЖИ

 1. Инструктаж - ученици
 2. Инструктаж - учители
 3. Инструктаж - помощен персонал
 4. Инструктаж - медицинско лице
 5. Инструктаж - столова

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"