Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Училищни документи

________________________________________________________

 1. План за откриване на учебната година
 2. План за работа на ПС
 3. Форми на обучение
 4. Правилник за вътрешния трудов ред
 5. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"
  5.1. План - ГЗЕИО
  5.2. Програма - ГЗЕИО
 6. План за сигурност
 7. Дневно разписание на училището
 8. Организация на учебния ден
 9. Стратегия за развитие - 2023-2027
 10. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2023-2027
 11. Етичен кодекс
 12. Правилник за дейността на комисията по етика
 13. Правилник за дейността на училището
 14. Вътрешни правила за организация на работната заплата
 15. План за квалификационна дейност
 16. План за контролната дейност на директора
 17. Правила за превенция на тормоза
 18. Алгоритъм за превенция на тормоза
 19. План за работа на коорд. съвет за превенция на тормоза
 20. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие
 21. План-график на ЕПЛР
 22. Програма за ЦОУД
 23. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
 24. Критерии за отпускане на стипендии
 25. Пропускателен режим
 26. Училищен учебен план за учебната 2023/2024 г.
 27. Индивидуални учебни планове за учебната 2023/2024 г:
  ИУП - Начален етап
  ИУП - Прогимназиален етап
  ИУП - Първи гимназиален етап
  ИУП - Втори гимназиален етап
 28. Индивидуални учебни планове - ИФО
 29. Правила за използване на електронен дневник
 30. График за консултирането по учебни предмети - 1 срок
 31. График за консултирането по учебни предмети - 2 срок
 32. Правилник за ЗБУТ
 33. Вътрешни правила за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм

 ________________________________________________________

 

ИНСТРУКТАЖИ

 1. Инструктаж - ученици
 2. Инструктаж - учители
 3. Инструктаж - помощен персонал
 4. Инструктаж - медицинско лице
 5. Инструктаж - столова

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"