Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Административни услуги

______________________________________________________

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование, съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите.

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостоверения за професионално обучение и СПК

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

______________________________________________________

Правила за достъп до обществена информация

01. Заповед за утвърждаване на ВПДОИ

02. Вътрешни правила за достъп до обществена информация

______________________________________________________

Образци на заявления:

01. Заявление за ДУБЛИКАТ, оригинал

02. Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове

03. ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на ученик

04. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

05. Заявление за отписване на ученик от у-ще

06. Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап

07. Заявление за включване в група за ресурсно подпомагане

08. Заявление за явяване на Трета поправителна сесия

09. Заявление за явяване на приравнителни изпити

10. Заявление за издаване на удостоверение за преместване