Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

За учебната  2020 – 2021 година по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

в Средно училище „ Христо Ботев“ – град Никопол се обучаваха 23 ученици разпределени в две групи.

В първата група „ В света на информационните технологии“ участват 12 ученици от VII-IX клас с ръководител г-жа Мая Караджова.

Във втората група „ Стъпка по стъпка в света на компютрите“ участват 11 ученици от VI- VII клас с ръководител г-жа Анита Стефанова.

Учениците редовно посещаваха заниманията в групите с което се преследват основни цели:

-усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество

- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

- модернизиране на методите и средствата за обучение;

- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

  Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност, на по-късен етап и в живота. В дейността на програмата на група „ Стъпка по стъпка в света на компютрите“ основно се работи върху формиране на умения за търсене на информация в Интернет, работа с офис приложенията MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

Целите, които си постави групата „ В света на информационните технологии“ са:

- Повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности

- Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието

- Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип  по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ.

Целевите групи по проекта включват ученици от VI-IX клас

По проекта се подкрепят и насърчават ученици за повишаване на дигиталните им компетентности, чрез участието им в извънкласните занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта се създават предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане  или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности.

Нуждата от модернизация на образованието, чрез дигитализация е подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи от подобни проекти  за обществото.

Монитор

Нов монитор по Проект "Образование за утрешния ден"