Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

Архив

________________________________________________________

2022/2023
________________________________________________________

________________________________________________________

 1. План за откриване на учебната година
 2. План за работа на ПС
 3. Форми на обучение
 4. Правилник за вътрешния трудов ред
 5. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"
  5.1. План - ГЗЕИО
  5.2. Програма - ГЗЕИО
 6. План за сигурност
 7. Дневно разписание на училището
 8. Стратегия за развитие - 2021-2024
 9. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2021-2024
 10. Етичен кодекс
 11. План на комисията по етика
 12. Правилник за дейността на училището
 13. Вътрешни правила за организация на работната заплата
 14. План за квалификационна дейност
 15. План за контролната дейност на директора
 16. Програма за предоставяне на равни възможности
 17. Програма за повишаване на качеството на образованието
  17.1. Мерки за повишаване качеството на образованието
 18. Правила за превенция на тормоза
 19. Алгоритъм за превенция на тормоза
 20. План за работа на коорд. съвет за превенция на тормоза
 21. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие
 22. Програма за ЦОУД
 23. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
 24. Критерии за отпускане на стипендии
 25. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 26. Пропускателен режим
 27. Училищен учебен план за учебната 2022/2023 г.
 28. Индивидуални учебни планове за учебната 2022/2023 г.
 29. Индивидуални учебни планове - ИФО
 30. Правила за работа и обучение в електронна среда
 31. График за консултирането по учебни предмети - 1 срок
 32. График за консултирането по учебни предмети - 2 срок

 ________________________________________________________

COVID-19

 1. План за действие в условията на COVID-19
 2. Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа в условията на COVID-19
 3. Правила за поведение при случай на COVID-19
 4. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19
 5. Екип за подкрепа
 6. Организационен екип
 7. Прилагане и спазване на противоепидемични мерки
 8. Ограничаване на достъпа на външни лица до институцията
 9. Осигуряване на достъп до сградата

 ________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Подготовка за провеждане на ОРЕС
 2. Подготовка за провеждане на ОРЕС

 ________________________________________________________

ИНСТРУКТАЖИ

 1. Инструктаж - ученици
 2. Инструктаж - учители
 3. Инструктаж - помощен персонал
 4. Инструктаж - медицинско лице
 5. Инструктаж - столова

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"

 

________________________________________________________

2021/2022
________________________________________________________

________________________________________________________

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Дневно разписание на училището

04. Стратегия за развитие - 2021-2024

05. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2021-2024

06. Етичен кодекс

07. План на комисията по етика

08. Правилник за дейността на училището

09. Програма за предоставяне на равни възможности

10. Програма за повишаване на качеството на образованието

10.1. Мерки за повишаване качеството на образованието

11. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

12. Критерии за отпускане на стипендии

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище

14. Училищен учебен план за учебната 2021/2022 г.

15. Индивидуални учебни планове за учебната 2021/2022 г.

16. График за консултирането по учебни предмети - 1 срок

17. График за консултирането по учебни предмети - 2 срок

 ________________________________________________________

COVID-19

01. План за действие в условията на COVID-19

02. Правила за организиране и провеждане на образователен процес и работа в условията на COVID-19

03. Правила за поведение при случай на COVID-19

04. Алгоритъм за действие при случай на COVID-19

05. Екип за подкрепа

06. Организационен екип

07. Прилагане и спазване на противоепидемични мерки

08. Ограничаване на достъпа на външни лица до институцията

09. Осигуряване на достъп до сградата

 ________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

01. Подготовка за провеждане на ОРЕС

02. Подготовка за провеждане на ОРЕС

 ________________________________________________________

ИНСТРУКТАЖИ

01. Инструктаж - ученици

02. Инструктаж - учители

03. Инструктаж - помощен персонал

04. Инструктаж - медицинско лице

05. Инструктаж - столова

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"

 

________________________________________________________

Заповед за утвърждаване на уч. план-прием за 2021-2022 г.

Прием след VII клас:

Заповед - график

Заявление за участие в класиране

Заявление за записване

Заявление - ИУЧ

Незаети места за III етап на класиране

_______________________________________________________________

План-прием 2019/2020

________________________________________________________

2020/2021

________________________________________________________

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

03.1. Стратегия за развитие - 2016-2020

03.2. Стратегия за развитие - 2021-2024

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

04.1. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2016-2020

04.2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие - 2021-2024

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Програма за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище

14. Мерки за повишаване на качеството на образованието

15. Училищен учебен план за учебната 2020/2021 г.

16. Индивидуални учебни планове за учебната 2020/2021 г.

17. График за консултациите

 ________________________________________________________

COVID-19

01. Заповед за носенето на маски

02. План за действие в условията на COVID-19

 ________________________________________________________

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

01. Правила за работа в електронна среда от разстояние

02. Заповед за организиране на обучение в електронна среда от разстояние

03. Заповед за стартиране на обучение в електронна среда от разстояние

 ________________________________________________________

План - програма по БДП

 ________________________________________________________

Заповед за поддръжка на сайта на СУ "Христо Ботев"

 

________________________________________________________

2019/2020

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

________________________________________________________

2018/2019

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейносттта на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие

05. Етичен кодекс

06. План на комисията по етика

07. Правилник за дейността на училището

08. Програма за предоставяне на равни възможности

09. Програма за повишаване на качеството на образованието

10. Правила за осигуряване на обща подкрепа на личностно развитие

11. Програма за намаляване броя на отсъствията

12. Критерии за отпускане на стипендии

 

2017/2018

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. Етичен кодекс

05. Правилник за дейността на училището

06. Програма за предоставяне на равни възможности

07. Програма за повишаване на качеството на образованието

08. Програма за превенция на ранното напускане на училище

09. Критерии за отпускане на стипендии

 

2016/2017

________________________________________________________

 

01. Форми на обучение

02. Годишен план за дейността на СУ "Христо Ботев"

03. Стратегия за развитие

04. Етичен кодекс

05. Правилник за дейността на училището

06. Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

07. Програма за повишаване качеството на образованието

08. Програма за превенция на ранното напускане на училище