Facebook
СУ Христо Ботев
Средно училище в град Никопол

 

УВАЖАЕМИ   УЧЕНИЦИ,

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от VII и X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език в VII и в  X клас,и за оценяване на дигитални компетентности в X клас и регистриране на заявления в софтуерния продукт:

        Подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII и в  X клас, се извършва в срок до 10 април 2020 година. Създадена е организация по попълване и представяне на заявленията, като на сайта на училището е публикувано съобщение за реда на подаване на заявлението от учениците по електронен път, както и образци на:

  • Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас -  тук
  • Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас - тук
  • Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас - тук

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.

              

             Моля, за спазване на сроковете!

 Съгласно Приложение 1 и Приложение 2 към Заповед №РД-09-706/31.03.2020г. на министъра  на образованието и науката постъпилите заявления за полагане на изпит, по чужд език ще се представят на началника на РУО-Плевен.